fbpx

Załącznik do Uchwały Nr 43/23
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 26 stycznia 2023

Statut

Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu zostało utworzone w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju, a także nadzoru i utrzymywania gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

§ 2. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),

5. postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Centrum Sportu i Rekreacji jest miasto Świecie.

§ 4. Centrum Sportu i Rekreacji może używać skrótu nazwy: „CSiR”.

§ 5. Centrum Sportu i Rekreacji prowadzi działalność na terenie gminy Świecie. Działalność może być prowadzona także na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby, numer telefonu oraz NIP. 

Rozdział 2. Przedmiot działania

§ 7. 1. Do zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu należy wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym nadzór i utrzymywanie gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych, w szczególności:

1) zaspokajanie potrzeb i świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców gminy Świecie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych,

2) tworzenie warunków do rozwoju sportu na terenie gminy Świecie,

3) propagowanie sportowego trybu życia oraz inicjowanie szeroko rozumianej rekreacji wśród
mieszkańców,

4) wynajem lub udostępnianie obiektów sportowych na organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych,

5) organizacja zawodów, turniejów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych,

6) współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, uczniowskimi klubami sportowymi, fundacjami i innymi organizacjami oraz placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań
statutowych,

7) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie działania Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu,

8) udostępnianie lub wynajem pomieszczeń lub powierzchni w zarządzanych obiektach na prowadzenie działalności usługowej, handlowej lub gastronomicznej w zakresie obejmującym zaspokajanie potrzeb osób korzystających z usług Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu,

9) zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji oraz nadzór nad zarządzanymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

10) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,

11) prowadzenie nadzoru nad klubami sportowymi działającymi na terenie gminy Świecie,

12) sprawowanie kontroli nad realizacją zadań oraz wydatkowaniem przyznanych środków z budżetu gminy Świecie,

13) analizowanie planów, projektów, wniosków, ofert, sprawozdań dotyczących działalności poszczególnych klubów sportowych,

14) wykonywanie innych zadań  o charakterze sportowo-rekreacyjnym zleconych przez Burmistrza Świecia.

Rozdział 3. Organizacja i działalność

§ 8. 1. Działalnością Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu zarządza kierownik, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Świecia w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Kierownik reprezentuje Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu na zewnątrz działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Świecia.

3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu i wykonuje uprawnienia pracodawcy.

5. Pracodawcą dla kierownika jest Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu. Burmistrz Świecia wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa pracy.

6. Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Burmistrza Świecia.

7. Kierownik Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu.

8. Struktura organizacyjna Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu zostanie określona przez kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu w regulaminie organizacyjnym.

9. W czasie nieobecności kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu zadania związane z bieżącym zarządzaniem Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu wykonuje osoba przez niego wyznaczona.

§ 9. Do zadań kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, należy w szczególności:

1) kierowanie statutową działalnością Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu,

2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Miejską w Świeciu,

3) planowanie i realizowanie prac remontowych w ramach posiadanych środków, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Burmistrza Świecia,

4) wykonywanie czynności związanych z realizacją umów dotyczących dofinansowania przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowo – rekreacyjnych;

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych,

6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i przepisów wewnętrznych,

7) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy Świecie,

8) składanie wniosków o dofinansowanie dodatkowych zadań i projektów ze środków pozabudżetowych,

9) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) informowanie organu założycielskiego o planowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych na
dany rok kalendarzowy przy składaniu planu finansowego.

§ 10. 1. Zasady wynagradzania pracowników Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, określa regulamin wynagradzania ustalony przez kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu.

2. Wynagrodzenie kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, ustala Burmistrz Świecia,

3. Wynagrodzenia pracowników Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu ustala kierownik.

§ 11. 1. W celu realizacji zadań Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, gospodaruje obiektami, terenami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z obiektami towarzyszącymi, stanowiącymi majątek gminy Świecie.

2. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, może pobierać opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych oraz udział w organizowanych imprezach sportowo-rekreacyjnych.

§ 12. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, sprawuje Burmistrz Świecia.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Działalność Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu jest finansowana z dotacji i dochodów własnych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym opracowany na podstawie przyznanych środków finansowych w uchwale budżetowej gminy Świecie.

4. Opracowanie rocznego projektu planu finansowego oraz jego realizacja należy do obowiązków kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu,

5. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

6. Odpłatność za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych świadczonych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, ustalana jest na podstawie cennika opłat. Cennik opłat zatwierdza, na wniosek kierownika Burmistrz Świecia.

7. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie działalności statutowej może pozyskiwać dofinansowanie ze źródeł krajowych (budżetowych i pozabudżetowych) oraz zagranicznych, w tym środków pomocowych Unii Europejskiej, udzielanych Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały określone w ustawie o finansach publicznych lub na podstawie odrębnych ustaw i umów międzynarodowych.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 15. Zmiany statutu mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek Burmistrza Świecia lub kierownika Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.

UZASADNIENIE

Celem publicznym z zakresu sportu, który realizuje gmina Świecie jest upowszechnianie oraz tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu oraz podwyższenie poziomu sportowego w klubach sportowych, jak również wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym dążenie do podniesienia warunków zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu jest spójny z założeniami zawartymi w dokumentach Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie na lata 2020-2029. Wyłączenie ze struktur Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu odrębnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej jest odpowiedzią na wzrastające wymogi działań administracyjnych oraz unowocześnienia struktur zarządzania sportem, które pozwolą na rozwinięcie działalności rekreacyjnej jak również podniesienie prestiżu sportu w gminie Świecie. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu przestanie być zależne od Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu co pozwoli na zoptymalizowanie procesu administracyjno-księgowego oraz usprawnienie pracy pracowników. 

Scroll to Top

A sportowe konto?

Zarejestruj się i oszczędzaj na kolejnych wydarzeniach i bądź na bieżąco.